Sök
Stäng denna sökruta.

Sekretesspolicy
Kasinoguide.com
Ver 1.0
Datum: 25 augusti 2022

Introduktion

[Webbplats] (”Företag”, ”vi”, ”oss” eller ”vårt”) är engagerade att skydda din personliga
information och din rätt till integritet. Om du har några frågor eller funderingar kring vår
policy eller våra metoder i relation till din personliga information, vänligen kontakta oss på
info@kasinoguide.com.

När du besöker vår webbplats på [kasinoguide.com] och använder våra tjänster så litar du på oss
med din personliga information. Vi tar din integritet på största allvar. I detta
sekretessmeddelande beskriver vi vår Integritetspolicy. Vi försöker förklara för dig på ett så
tydligt sätt som möjligt vilken information vi samlar in, hur vi använder den och vilka
rättigheter du har i förhållande till den. Vi hoppas att du tar dig tiden att läsa igenom detta
noggrant, eftersom det är viktigt. Om det finns några villkor i denna Sekretesspolicy som du
inte godkänner, var snäll att sluta använda vår webbplats och våra tjänster.

Denna sekretesspolicy gäller all information som samlas in via vår webbplats och
mobilapplikationer (”appar”) och/eller relaterade tjänster, försäljning, marknadsföring eller
evenemang (vi hänvisar till dem kollektivt i denna sekretesspolicy som ”Webbplatserna”).

Vänligen läs denna integritetspolicy noggrant eftersom den hjälper dig att fatta
välgrundade beslut om hur du delar din Personliga information med oss.

1. Vilken information samlar vi in?

Vi samlar inte in personlig information aktivt. All personlig information vi behandlar är
endast information som du frivilligt lämnar till oss när du kontaktar oss direkt via
Webbplatserna eller Apparna.

Information samlas in automatiskt

Vi samlar automatiskt in viss information när du besöker, använder eller navigerar på
Webbplatsen. Denna information avslöjar inte din specifika identitet (som ditt namn eller din
kontaktinformation) men kan innehålla enhets- och användningsinformation, till exempel din
IP -adress, webbläsare och enhetens egenskaper, operativsystem, språkinställningar,
hänvisande webbadresser, enhetsnamn, land, plats, information om hur och när du
använder våra webbplatser och annan teknisk information. Denna information behövs
främst för att upprätthålla säkerheten och driften av våra Webbplatser och för våra interna
analys- och rapporteringsändamål. Liksom många företag samlar vi också in information
genom cookies och liknande teknik. Du kan läsa mer om detta i vår Cookiepolicy.

2. Hur använder vi din information?

Vi använder information som samlats in genom cookies (se vår Cookiepolicy) för att spåra
inkommande och utgående trafikflöde till och från andra webbplatser. Vi använder inte
cookies för att försöka länka dessa till individer för att göra information personligt
identifierbar.

3. Kommer din information att delas med någon?

Vi delar och avslöjar endast dina Personuppgifter med ditt samtycke till följande situationer:

· Efterlevnad av lagar. Vi kan avslöja dina Personuppgifter där vi är lagligt skyldiga
att göra det för att följa gällande lag, myndighetsbegäranden, ett rättsligt
förfarande, domstolsbeslut eller juridisk process.

· Viktiga intressen och juridiska rättigheter. Vi kan avslöja Dina personuppgifter
där vi anser att det är nödvändigt att utreda, förebygga eller vidta åtgärder
angående potentiella brott mot vår policy, misstänkta bedrägerier, situationer
som innebär potentiella hot mot någon persons säkerhet och olagliga aktiviteter,
eller som bevis i tvister i som vi är inblandade i.

· Med ditt samtycke. Vi kan avslöja dina Personuppgifter för andra ändamål
med ditt samtycke.

4. Använder vi cookies och annan spårningsteknik?

Vi använder cookies för att komma åt eller för att lagra information. Specifik information om
hur vi använder sådan teknik och hur du kan vägra vissa cookies finns i vår Cookiepolicy.

5. Kommer din information att användas utanför EES?

Våra servrar finns i Europeiska datacenter. Om du öppnar våra Webbplatser utanför Europa,
var vänligen medveten om att dina Personuppgifter kan överföras till, lagras och behandlas
av oss i våra anläggningar och av de tredje parter som vi kan dela dina Personuppgifter med.

Om du är bosatt i det Europeiska Ekonomiska samarbetsområdet kan det hända att dessa
länder inte har dataskydd eller andra lagar som är så omfattande som i ditt land. Vi kommer
dock att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda dina Personuppgifter i enlighet med
denna Sekretesspolicy och tillämplig lag.

All överföring av dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
kommer alltid att baseras på:

· de standardklausuler för dataskydd som antagits av Europeiska kommissionen eller
av relevant dataskyddsmyndighet; eller
· ett lämplighetsbeslut från Europeiska Kommissionen, som bekräftar att landet kan
ge tillräckligt skydd för dina Personuppgifter; eller
· Ditt samtycke eller annan rättslig grund på vilken vi har rätt att göra överföringen.

6.Vad är vår inställning till tredjepartshemsidor?

Webbplatserna kan innehålla annonser från tredje part som inte är anslutna till oss och som
kan länka till andra webbplatser, onlinetjänster eller mobilapplikationer. Vi kan inte
garantera säkerheten och sekretessen för data som du tillhandahåller till tredje part. All data
som samlas in av tredje part omfattas inte av denna Sekretesspolicy.

Vi är inte ansvariga för tredjeparts innehåll eller sekretess och säkerhetsrutiner. Vi kan inte
garantera säkerheten för någon av den information som du delar med
tredjepartsleverantörer som annonserar, inklusive andra webbplatser, tjänster eller
applikationer som inte är anslutna till våra Webbplatser.

7.Hur länge behåller vi din information?

Vi kommer bara att behålla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de syften
som anges i denna Sekretesspolicy, såvida inte en längre lagringstid krävs eller om det är
tillåtet enligt lag (t.ex. skatt, bokföring eller andra lagkrav).

Medan du är kund måste vi behålla dina Personuppgifter för att uppfylla våra juridiska och
avtalsmässiga krav. Men när du slutar använda våra tjänster kommer vi att behålla dina
Personuppgifter under en period av fem år. Det finns flera anledningar till att vi behåller dina
Personuppgifter, inklusive:

· Att följa lagliga skyldigheter enligt EU / lokala lagar (till exempel lagar mot
penningtvätt eller licensbestämmelser);
· Att fastställa eller försvara rättsliga anspråk (t.ex. vårdslöshetskrav) som kan
komma att riktas mot oss;
· Att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter och rättigheter i förhållande till
informationen i fråga;
· Våra legitima intressen där vi har utfört jämförande tester;
· För att följa de riktlinjer som utfärdats av de behöriga
dataskyddsmyndigheterna.

När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov för att behandla dina Personuppgifter
kommer vi antingen att radera eller anonymisera dem, eller, om detta inte är möjligt (till
exempel eftersom dina personuppgifter har lagrats i reservarkiv), kommer vi att lagra dina
Personuppgifter säkert och isolera dem från ytterligare behandling tills radering är möjlig.

8. Hur håller vi din information säker?

Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder avsedda för att
skydda säkerheten för alla Personuppgifter som vi behandlar. Vi har en särskild avdelning
som arbetar med bedrägeribekämpning och har avancerade system för att upptäcka och
förhindra misstänkt aktivitet. Alla konton som är involverade i misstänkt aktivitet kommer att
stängas av och utsättas för en mycket noggrann undersökning. Om du som användare har
oro över aktiviteter som involverar ditt konto, till exempel transaktioner som du inte känner
igen i din transaktionshistorik eller oväntade ändringar i ditt saldo, kontakta oss omedelbart.
Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda dina Personuppgifter, kom ihåg också
att vi inte kan garantera att internet i sig är helt säkert. Överföring av Personuppgifter till och
från våra webbplatser sker på egen risk. Du borde enbart komma åt tjänsterna när du är i en
säker miljö.

9.Samlar vi in information från minderåriga?

Vi begär inte medvetet data från eller marknadsför till barn som är under arton (18) år.
Genom att använda Webbplatserna betecknar du att du är minst arton (18) år. Om vi får veta
att Personuppgifter från användare under 18 år har samlats in kommer vi att inaktivera
kontot och vidta rimliga åtgärder för att snabbt radera sådana Personuppgifter från våra
arkivalier. Om du får kännedom om data vi har samlat in från barn under arton (18) år,
vänligen kontakta oss på info@kasinoguide.com.

10. Vilka är dina integritetsrättigheter?

Du har vissa rättigheter enligt gällande dataskyddslagar. Dessa kan innefatta rätten att

(i) begära åtkomst och få en kopia av dina personuppgifter:

Du har rätt att begära en kopia av dina Personuppgifter. Dessutom har du också rätt att
begära att dina Personuppgifter i vår besittning som eventuellt är felaktiga, eller som har
ändrats sedan du ursprungligen gav dem, uppdateras eller tas bort. Dessa förfrågningar
behandlas kostnadsfritt och kan skickas via e -post till info@kasinoguide.com.

(ii) Begär rättelse eller radering:

Du kan be oss att ta bort dina Personuppgifter (”rätten att bli glömd”). Detta händer till
exempel när:

· uppgifterna inte längre är nödvändiga i förhållande till de syften för vilka de
samlades in;

· du tidigare har gett samtycke till användningen av dina personuppgifter men
beslutar att dra tillbaka dem och vi har ingen rättslig grund att använda dem
enligt lagen om skydd av Personuppgifter;

· behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av våra legitima intressen
och vi kan inte visa någon övervägande legitim anledning att fortsätta med
databehandlingen;

· enligt GDPR har vi ingen legitim grund för att fortsätta behandlingen av dina
Personuppgifter;

· uppgifterna måste tas bort för att uppfylla lagkrav;
Denna rätt är föremål för en obligatorisk lagringsperiod i enlighet med lokala lagar och
förordningar.

(iii) Begränsa behandlingen av dina Personuppgifter:

Du har rätt att be oss att begränsa (”blockera” eller ”undertrycka”) behandlingen av dina
Personuppgifter. När behandlingen är begränsad kan vi fortfarande behålla dina
Personuppgifter, men vi kommer inte att använda dessa vidare. Vi håller en lista över
personer som har bett oss att blockera vidare användning av sina Personuppgifter för att
säkerställa att denna begränsning respekteras i framtiden. Du kan utöva denna rätt när:

· du bestrider riktigheten av Personuppgifterna (medan vi verifierar fakta);

· behandlingen är olaglig och du motsätter dig att data tas bort och istället begär
begränsning av behandlingen;

· vi behöver inte längre uppgifterna, men du ber om den för att utöva en rättighet
eller försvara dig mot rättsliga åtgärder; när

· vi behandlar dina Personuppgifter för våra legitima affärsintressen men du
protesterar, medan vi kontrollerar om det finns skäl att fortsätta med
databehandlingen.

(iv) Dataportabilitet:

Du har rätt att ta emot de Personuppgifter du har lämnat till oss, i ett vanligt automatiskt
bearbetningsbart format. Detta gör att du kan få dina data och återanvända den för dina
egna ändamål och för olika tjänster.

Detta är dock inte en allmän rättighet och uppstår endast när behandlingen av dina
Personuppgifter:

· är baserat på ditt samtycke eller, vid behov, för genomförandet av ett kontrakt;
· när uppgifterna endast är föremål för automatisk behandling.

(v) Invända mot databehandling:

Under vissa omständigheter kan du också ha rätt att invända mot behandlingen av dina
Personuppgifter som är:

· baserat på våra legitima affärsintressen (inklusive profilering); eller

· används för statistik och forskning.

För att göra en sådan begäran, vänligen kontakta oss på: info@kasinoguide.com.

(vi) Återkallande av samtycke:

Vi kommer att överväga och agera på begäran i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.
Om vi förlitar oss på ditt samtycke för att behandla dina Personuppgifter har du rätt att när
som helst återkalla ditt samtycke. Var snäll att observera att detta inte kommer att påverka
laglighets behandling före dess återkallande.

Om du är bosatt i det Europeiska Ekonomiska samarbetsområdet och du tror att vi olagligt
behandlar dina Personuppgifter har du också rätt att klaga till din lokala
dataskyddsmyndighet. Du hittar deras kontaktuppgifter här:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Cookies och liknande teknik

Majoriteten av webbläsare är inställda för att acceptera cookies som standard. Om du
föredrar kan du vanligtvis välja att ställa in din webbläsare för att ta bort cookies och att
avvisa cookies. Om du väljer att ta bort cookies eller avvisa cookies kan detta påverka vissa
funktioner eller tjänster på våra Webbplatser. För mer information, se vår Cookiepolicy.

11. Gör vi uppdateringar av denna policy?

Vi kan uppdatera denna Sekretesspolicy då och då. Den uppdaterade versionen kommer att
indikeras med ett uppdaterat ”reviderat” datum och den uppdaterade versionen träder i
kraft så fort den är tillgänglig. Om vi gör väsentliga ändringar i denna Sekretesspolicy kan vi
meddela dig genom att antingen på ett tydligt sätt lägga upp ett meddelande om sådana
ändringar eller genom att direkt skicka ett meddelande till dig. Vi uppmuntrar dig att granska
denna Sekretesspolicy ofta för att få information om hur vi skyddar din information.

12. Hur kan du kontakta oss angående denna policy?

Om du har frågor eller kommentarer om denna policy, vänligen maila dataskyddsombudet
på info@kasinoguide.com.